இல்லம்

தமிழ் இணைய தளங்களுக்கான இணைப்புப் பக்கம்


பொறுப்பு விலகல் குறிப்பு(Disclaimer): கீழ்க்கண்ட தளங்களிலிருந்து பெறப்படும் சேவைகளுக்கும், விவரங்களுக்கும், மென்பொருட்களுக்கும் அந்தந்த தளத்தின் பொறுப்பாளர்களை அணுகவும். புதுச்சேரி மின்னிதழ் தருவது வெறும் இணைப்புத் தொடர்களை மட்டுமே. ஆகையால் அத்தளங்களிலிருந்து பெறப்படும் சேவைகளுக்கு/ பதிவிறக்கங்களுக்கு/ விவரங்களுக்கு "புதுச்சேரி"- மின்னிதழ் பொறுப்பல்ல.

எண்தமிழிணைய தளம்குறிப்பு
1.

தமிழ் வலையுலாவி பதிவிறக்கம் செய்வோம்!

சோதனை வலையுலாவி

2.

முனைவர் கல்யாணசுந்தரத்தின் தமிழிணைய நூலகம்!

பல்வேறு தமிழ்த் தளவிவரங்கள்

3.

தமிழில் இருமொழி(Bi-lingual)திஸ்கி தகுதரம்!

பலமொழி தகுதரத்தினின்று(Unicode)வேறானது.

4.

தமிழ் வலையதளமும் திஸ்கியும்!

இணையத் தமிழுக்கான சேவையில் முன்னோடி

5.

தனி மனிதரின் தமிழ்ச் சாதனை!

திறந்த ஆணை மென்பொருள்

6.

முத்து நெடுமாறனின் நெடு முயற்சி!

தமிழில் பெரும் ஏற்றம்.

7.

நீங்களும் தமிழில் விசைப் பலகை செய்யலாம்!

விசைப் பலகை மென்பொருள்- இலவசமாக.

8.

ஏறக்குறைய எல்லா சங்க இலக்கியங்களும்!

இணையத்தில் சங்க இலக்கியம்

9.

தஞ்சை இணையத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம்!

தமிழுக்கானவொரு களஞ்சியம்

10.

இணையத்திலோர் அகராதி!

இணையத்தில் தமிழகராதி

11.

இணையத்தில் தமிழ்ச் சொல் தேடுவோம்!

வலையத்தில் மொழிமாற்ற செயலி

12.

மின்மஞ்சரி இணைய தளம்!

கலைச் சொற்கள் பற்றியறிவோம்.

13.

வாருங்கள் தமிழ் ஆர்வலர்களே இலக்கிய நிழலுக்கு!

இணைய இலக்கிய தளம்

14.

தமிழிணையத் திண்ணை பேச்சு!

பல்முனை இணைய இதழ்

15.

மாலனின் இணையத் தமிழிதழ்!

தமிழுக்கான மற்றொரு இதழ்

16.

யூனிகோட் தமிழில் இணையதளம்!

யூனிகோட் நிறுவியபின் சரிபார்க்கலாம்

17.

ஹரி கிருஷ்ணனின் இணைய இலக்கியம்!

வலையுலாவுகையில் தமிழ்ச் சாதனை