பூக்கள் முட்களானால்...

கவிதை வானில் பாவரங்கில் பாடியது

இன்னிசை வெண்பாக்கள்/நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா


தமிழ் வணக்கம் (இன்னிசை வெண்பா)

தன்னே ரிலாத தரணித் தமிழ்வளர்
மன்னு புகழொளிர் மாண்புக ழீகம்
கணத்தில் விழலுக் கிறைத்திடும் நீராய்
யுணர்வின்றி வாழ்வதோ வாழ்வு?

அவை வணக்கம் (இன்னிசை வெண்பா)

எண்ணம தின்றே இசைவாய்ப் பொலிந்திட
தன்னிலை யென்றுமே தாழா துயர்ந்திட
கண்நிகர்த் தாய்மொழிக் கல்வியை போற்றுவம்
வண்ணத் தமிழை யுணர்ந்து!


பூக்கள் முட்களானால்... (நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா)

பூக்களின் நியதி பூவாய் மலர்ந்து
ஊக்க மளித்திட உறுமணம் வீசிடும்!
முட்களின் கடமையோ முகிழ்ந்த மலர்களை
கட்டிக் காக்கும் காவல் வேலை!
தமிழின் தொன்மை; செம்மொழி வளமை;
அமிழ்த இனிமை; எல்லாஞ் சரிதான்;
காக்க வேண்டிய கன்னற் றமிழர்,
சாக்குப் போக்காய் சில்லறைத் தனமாய்
செந்தமிழ் மொழியில் சிறந்த அறிவியல்
விந்தைகள் சொல்லும் மின்னியல் நூல்கள்
இல்லை யதனால் அயல்மொழி படிக்கச்
சொல்லிடுங் கூற்றினை தகர்க்க வேண்டியே
பாரதி வழியில் பன்னாட் டியலையும்
வீரத் தமிழில் விளங்கப் பெயர்ப்போம்;
இறவாப் புகழுடை எளிய கணினிச்
சிறப்பைச் செந்தமிழ் மொழியில் சொல்வோம்;
நமக்குள் நாமே நற்றமிழ் மேன்மை
சுமக்கச் சுமக்க சொல்வதை விட்டு
உலக மொழிகளில் அழகுறப் பெயர்த்து
வெளிநாட் டவரும் விரும்பிப் படிக்கக்
களித்தமிழ் நூல்களை ஒளித்த கடாக்கி
உலக மெங்கும் ஊர்வலம் விடுவோம்;
மலர்ந்த தமிழை வாகாய்க் காக்க
உலகத் தமிழர் உழைக்க மறந்தால்
முகிழ்ந்த தமிழும் முள்ளாய் மாறும்;
மகிழ்வாம் வாழ்வும் மண்ணில் மறையும்;
இருப்பைக் காட்டும் இந்தமிழ் அழிந்தால்
இருக்க இடமு மின்றி மறைவோம்;
காக்கும் முள்ளும் கடமை மறந்தால்
பூக்கள் முள்ளாய் போவதும் சரியே!பாவலர் இராச. தியாகராசன்
புதுச்சேரி